TITÁNZINKOVÉ PLECHY- krytinové pásy

dvojitá stojatá a uhlová drážka

Na spájanie strešných krytinových pásov z titanzinkového plechu sa najčastejšie používa dvojitá stojatá drážka alebo uhlová drážka. Krytinové pásy sú vyrobené z plechu zodpovedajúcej hrúbky (väčšinou 0,7 ÷ 0,8 mm) a šírkou 400 až 700mm (väčšinou 570 a 670mm) . Na každý spoj, t.j dvojitú stojatú alebo uhlovú drážku,  sa pridáva k šírke pásu približne 70 až 80 milimetrov. Napríklad – rozvinutá šírka pásu 670 mm predstavuje efektívnu šírku pásu približne 600 mm.

 

stojatá drážka
uhlová drážka
posuvná príponka
pevná príponka

dvojitá stojatá drážka - falc

stojatá uhlová držka - falc

posuvná príponka

pevná príponka

Technika pokládky titanzinkovej strešnej krytiny na dvojitú stojatú drážku  alebo uhlovú drážku vyžaduje použitie špeciálnych kotviacich prvkov vo forme pevných a posuvných príponiek. Príponky sú vyrobené z titanzinkového plechu s hrúbkou 0,8 mm alebo z nereového plechu. Pri montáži sú príponky kotvené skrutkami do dreveného debnenia.

priečne napojenie

V stavebnej praxi sa stretávame s prípadmi, keď dĺžka strešnej roviny v spáde je v dôsledku potreby dilatácie dlhšia ako je prípustna dĺžka krytinových pásov s ohľadom na dilatáciu. Vtedy je nutné použiť detail priečneho napojenia pásov. Pomocou vhodného typu detailu bude zabezpečené dilatovanie krytinových pásov. Typ napojenia je závislý od sklonu a konkrétnej konštrukcie strechy. Priečne napojenie musí byť vykonané takým spôsobom, aby bolo zabezpečené plynulé odvedenie vody. Detail musí zároveň spoľahlivo odolávať hnaným dažďom, prípadne priesakom vody pri topení snehu.

popis sklon v stupňoch schéma konštrukcie
priečne napojenie so spádovým stupňom pri nízkych sklonoch strechy > 3
priečne napojenie s ležatou dvojitou drážkou, nie je vhodný pri dlhých krytinových pásoch > 7
priečne napojenie s lištou "Z", ktorá je naletovaná po celej dĺžke napojenia > 10
priečne napojenie s jednoduchou ležatou drážkou, používa sa tiež pri fasádnych obkladoch > 25
priečne napojenie s preložením okraja s prehnutím - používa sa len zriedkavo > 45

montáž strešnej krytiny

Dvojitá stojatá drážka a uhlová drážka vyžadujú kotvenie krytinových pásov tak, aby mohla byť dostatočne kompenzovaná zmena dĺžky plechov pri hrebeni a pri odkvap. Pevné a posuvné príponky musia byť rozmiestnené s ohľadom na sklon strechy. Pozícia jednotlivých príponiek je daná sklonom strechy a dĺžkou pásu. Strechy z titánzinku vyžadujú použitie posuvných príponiek s pásmi s dĺžkou viac ako 3 m. Nasledujúci diagram znázorňuje zjednodušený model montážnej oblasti pevných príponiek v závislosti od sklonu strechy. Farebný pás predstavuje umiestnenie pevných príponiek. Na ostatnej ploche sú použité posuvné príponky.

uhlová drážka

Nasledujúca tabuľka vyjadruje závislosť množstva príponiek na m2 strešnej krytiny a ich vzájomnej vzdialenosti vo vzťahu k výške odkvapu budovy, s prihliadnutím na šírku krytinových pásov. (*-odporúčaná hrúbka plechu 0,8mm)

výška odkvapu budovy (m) výška odkvapu budovy (m) do 8m do 8m do 8m do 8m 8-20m 8-20m 8-20m 20-100m 20-100m
šírka krytinového pásu šírka krytinového pásu -500 -580 -630 -730* -520 -590 -620 -520 -590
hrúbka plechu (mm) hrúbka plechu (mm) 0,70 0,70 0,70 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
stredná zóna počet príponiek (ks/m2) 4 4 4 4 4 4 4 4 4
stredná zóna vzdialenosť (mm) 500 500 400 400 500 500 500 500 500
okrajová zóna počet príponiek (ks/m2) 4 4 4 4 6 6 6 8 9
okrajová zóna vzdialenosť (mm) 450 450 350 350 350 350 300 250 200
nárožná zóna počet príponiek( ks/m2) 7 7 7 7 10 10 10 13 13
nárožná zóna vzdialenosť (mm) 300 300 250 250 200 200 150 150 150

 

© 2020 INPRO. All rights reserved. Created by INPRO