TITANZINKOVÝ PLECH - pravidlá pre použitie

doprava a skladovanie

Plechy je nevyhnutné prepravovať v čistom, suchom a zastrešenom dopravnom prostriedku. Je nepríjateľné, aby sa pri preprave a skladovaní dostali plechy do kontaktu s vodou a vlhkosťou. Pri ich kontakte s vodou môže začať prvý krok v procesu patinovania, vyznačujúci sa tvorbou hydroxidu zinku - biele škvrny na povrchu materiálu. Je to prirodzený proces, ktorý nepredstavuje vadu materiálu, ale je nežiaduci z estetických dôvodov.
Krátkodobé skladovanie: zvitky a tabule musia byť na paletách v továrenskom balení, pod krytom. Je neprijateľné skladovanie paliet so zvitkami na sebe.
Dlhodobé skladovanie: Priestory, v ktorých sú skladované plechy musia byť suché a vzdušné, teplota nesmie byť nižšia ako 0° C. Uložené plechy musia byť chránené pred vlhkosťou a oddelené od aktívnych chemikálií.

spájanie s inými materiálmi - meď, asfalt, cement

Prvky vyrobené z rôznych kovov, nemôžu prísť do vzájomného kontaktu. Mohlo by to viesť ku galvanickej korózii alebo k iným nežiaducim účinkom. Pri prítomnosti elektrolytu (dažďovej vody, vlhkosti v stavebných materiáloch), hrozí nebezpečenstvo galvanickej korózie (tvorenie primárnych buniek).
Medené ióny obsiahnuté v tečúcej vode môžu prispieť ku korózii povrchu titánzinku. Z tohto dôvodu titánzinkový prvok, v smere prúdenia vody, by nemal byť menší než použitý medený. Oceľové prvky, nezabezpečené proti korózii, pomerne rýchlo korodujú a môžu spôsobiť ťažko odstrániteľné hrdzavé škvrny na povrchu titanzinku.
Pre priamy kontakt titánzinku s vodou tečúcou z asfaltového povrchu môže dôjsť k nežiaducej korózii jav nazývanej bitumenová korózia. To je prípad použitia odkvapového systému a lemovania pre strechy realizované s asfaltových krytín. Asfaltový povrch vystavený vplyvu UV žiarenia, vzdušnej vlhkosti a chemických látok prítomných vo vzduchu vypúšťajú agresívne chemické zlúčeniny, ktoré pri styku s povrchom môže spôsobiť koróziu zinku.
Čerstvá omietková malta (vápno a cement) je vysoko korozívna a je alkalického charakteru. Preto akékoľvek pokrývacie práce so TitánZinkovým plechom by sa mali začať až po ukončení prác s omietkami a stierkami, aby sa predišlo škvrnám a degradácii materiálu. Tiež je dôležité, aby boli po dokončení fasádníckych prác odstránené všetky zvyšky z inštalačného podkladu (napr. vysušená malta, stierky, omietky).  Je neprijateľné pripevňovať plechové lemovanie pomocou „zalievania“ TitánZinkových plechov do lepiacich mált (stavebné lepidlá na obklady), napr.: okraje balkónov, terás a pod.

teplota pri spracovaní

Minimálna teplota, pri ktorej je možné mechanické spracovanie Titánzinkových plechov - ohýbanie a tvarovanie je 10° C . Pri nedodržaní minimálnej teploty spracovania môže dôjsť k narušenie štruktúry a praskaniu materálu.

kombinácia Zinku s inými prvkami

hliník (Al) olovo (pb) meď (Cu) oceľ nerez pozink
zinok (Zn) + + - - + +
+ je možné kombinovať v priamom kontakte
- nie je možné kombinovať v priamom kontakte

tepelná rozťažnosť

Kovové prvky sa zväčšujú alebo zmenšujú pod vplyvom teplotných zmien. V závislosti od prevládajúcich klimatických podmienkach v Európe, sa očakáva, že kolísanie teploty (vyskytujúce sa na povrchu strechy), je v rozmedzí od -30 ° C do +70 ° C. Pri montáži strešnej krytiny, je preto dôležité umiestňovať dilatačné prvky ktoré berú na zreteľ túto vlastnosť kovov. Zamedzenie tepelnej rozťažnosti kovov môže mať za následok vážne poškodenie strešnej krytiny v dôsledku prasknutia materiálu alebo vzniknutého spoja. Teplotný koeficient rozťažnosti titánzinku je 0,022 mm/(m*K). V dôsledku toho sa môže 10-metrový pás krytinového plechu umiestneného na streche roztiahnuť alebo zmenšiť o 22 mm. V pásoch, ktoré nie sú upevnené takým spôsobom, aby materiál mohol pracovať môže významný tlak (dosahujúci až 5 ton), spôsobiť poškodenie.

maximálny odporúčaný rozstup dilatačných prvkov

použitý prvok klampiarskej konštrukcie maximálna vzdialenosť dilatácie
odkvapový žľab do r.š. 500mm 12 m
strešná krytina - krytinové pásy 10 m
fasádne obklady 8 m
lemovanie strechy 6 m

 

© 2023 INPRO. All rights reserved. Created by INPRO